De regels

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Wedstrijd voorbehouden aan individuele piloten, pairs (2 personen) en teams (minimaal 3 personen). Deelname is gratis en vereist geen lidmaatschap.

ORGANISATIE

 • De organisatie moet een tent of een vooraf bepaalde plek uitzoeken om alle administratieve handelingen te verrichten, de volgorde van de piloten bepalen en de resultaten op te hangen, om de punten uit te rekenen. Deze plek moet voldoen aan de noden van jury, de aankondiger, de sound engineer en de speaker.

1 INSCHRIJVING

 • De deelnemers moeten zich 10 dagen voor de wedstrijd inschrijven.

2 DE WEDSTRIJD

2-1 HET TERREIN

 • Oefenterrein (indien beschikbaar)
 • Het wedstrijdterrein is een cirkel van 80 m diameter en is begrensd door een enkele lijn (kalk of lint), met een kleinere cirkel van 8 m diameter in het midden zodat de deelnemers zich kunnen situeren op het veld.
 • De IN en OUT Stage van het veld worden ter plekke bepaald aan de hand van de windrichting en de beschikbare plaats.
 • Plaatsing van reclame materiaal rond het wedstrijdveld van derden is mogelijk in overleg

2-2 HET BENODIGDE PERSONEEL

 • 2 lijnrechters Zij geven aan wanneer een deelnemer of zijn vlieger de rode lijn overschrijdt. De lijnrechters zullen in de meeste gevallen deelnemende piloten zijn. (vrijwillig)
 • 1 field director informeert de piloot wanneer de jury klaar is, laat de muziek starten, meet de verstreken tijd, controleert de windsnelheid en waakt over de verplaatsingen van de piloot tijdens zijn routine. Indien de deelnemer dit wenst, kan de field director de tricks van zijn ballet in volgorde aankondigen evenals de verstreken tijd. Tevens verloopt alle communicatie tussen piloot en jury via de fielddirector.
 • Minimaal 3 juryleden bepalen de punten tijdens de routine van de piloten.

3 WEERSOMSTANDIGHEDEN

3-1 MAXIMUM WINDSNELDHEID :

 • 35 KM/H

3-2 MINIMUM WINDSNELHEID :

 • 0 KM/H

3-3 WINDCHECK

 • Door windcheck te roepen vraagt de piloot, pair of team aan de field director om de wind te controleren. Dit kan enkel tijdens de eerste minuut van de routine. Indien dit gevraagd wordt terwijl men aan het vliegen is, moet de piloot, pair of team blijven verder vliegen totdat de field director een antwoord geeft.
 • De field director meet de windsnelheid gedurende 15 seconden en meldt het resultaat aan de piloot of piloten. Indien de windsnelheid meer dan 35 KM/H bedraagt, hebben de piloot, pair of team de keuze tussen verder vliegen of stoppen. Indien hij of zij besluiten om te stoppen, zal de field director hen vragen om hun vlieger neer te zetten. De routine van de deelnemer(s) wordt uitgesteld in afwachting van betere omstandigheden.

3-4 EXTREME OMSTANDIGHEDEN

 • In geval van extreme weersomstandigheden zoals aanhoudende regen, bliksem of een windsnelheid groter dan het maximum, zal de wedstrijd al dan niet doorgaan na een stemming onder de piloten.

4 VOORBEREIDING VAN DE DEELNEMERS

 • De deelnemers moeten tenminste 3 ronden voor hun beurt klaar zijn.
 • Voor het begin van de wedstrijd wordt de volgorde bepaald door een trekking, een kopie van de volgorde wordt uitgedeeld aan de juryleden, de field director en de speaker. Eén exemplaar wordt opgehangen voor de piloten.
 • De piloot, pair of team zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn bij de start.

5 VERPLICHTINGEN VAN DE PILOTEN

5-1 HET PROGRAMMA

 • Elke deelnemer moet op voorhand een formulier invullen met de volgorde van de tricks die hij tijdens zijn ballet zal uitvoeren.
 • Tussen 6 en 9 tricks voor individuele.
 • Tussen 6 en 9 tricks voor pairs en teams.
 • Een trick kan niet meer dan 2 keer gekozen worden in het programma.
 • Binnen de volgorde van het programma zal enkel de eerste poging erkend worden door de jury.
 • Het ballet duurt tussen 2 en 3 minuten voor de individuele piloten.
 • Het ballet duurt tussen 2 en 4 minuten voor de pairs en teams.

5-2 BRIEFING

 • Ondertekening van de deelnemerslijst.
 • Bepalen van de volgorde.
 • Bekendmaking van de verplichte tricks
 • Verzamelen van de muziek.
 • Voorstellen van de jury.
 • Beantwoorden van de vragen van de deelnemers.

5-3 DE GROUND CREW

 • Iedere deelnemer moet zich op het terrein begeven met de ground crew van zijn keuze (een of meerdere), de piloot, pair of team kan zijn ground crew plaatsen waar hij wenst.

5-4 VOORBEREIDINGSTIJD

 • Eenmaal op het terrein beschikt de piloot over 90 seconden voor zijn onderdeel start.
 • Tijdens zijn voorbereidingstijd kan de piloot 2 tricks van zijn ballet veranderen.
 • Indien de piloot zijn routine niet start binnen de toegewezen tijd zal de field director de jury hierover inlichten, deze zullen hem strafpunten toewijzen.
 • De piloot beschikt vervolgens over 45 bijkomende seconden vooraleer gediskwalificeerd te worden. De muziek wordt pas gestart wanneer de piloot hierom vraagt.
 • De Stopwatch loopt van de “IN” tot de “OUT”.

6 UITRUSTING

6.1 VLIEGER

 • De deelnemers mogen elk type 2-lijns vlieger gebruiken.
 • De piloot, pair of team beschikken tijdens hun routine over 45 seconden om gebroken lijnen te herstellen of te vervangen of om een vlieger te vervangen door eenzelfde model.
 • De piloot, pair of team die tijdens de eerste 30 seconden van hun ballet materieelpech hebben, krijgen 1 minuut om dit te herstellen en mogen vervolgens hun ballet herbeginnen.

6-2 LIJNEN

 • De deelnemers worden aangeraden met maximum 38 meter lijnen te vliegen, rekening houdend met afmetingen van het wedstrijdterrein.

7 PUNTEN EN BEOORDELINGSCRITERIA

7-1 PUNTENSYSTEEM

Het ballet :

 • Het technisch cijfer bedraagt 60% van het totale cijfer en houdt enkel rekening met de kwaliteit van de uitvoering van de tricks. Het cijfer voor de stijl bedraagt 40% van het totale cijfer en houdt rekening met de diversiteit, het nemen van risico, de vlotheid, kunstzinnigheid en leesbaarheid. Het ballet bepaalt 60% van het eindcijfer.

De verplichte tricks :

 • Van de acht vastgelegde tricks zullen er op de dag van de wedstrijd vier uitgekozen. Voor elke trick wordt een cijfer tot en met 10 toegekend; de piloot heeft de mogelijkheid zijn trick een tweede maal uit te voeren maar dan zal hij nog slechts 80% kunnen krijgen van het maximale. De jury behoudt het hoogste cijfer.
 • De verplichte tricks bepalen 40% van het eindcijfer.

Toekenning van de punten :

 • De verplichte tricks worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze werden aangekondigd tijdens de briefing. Na de voorbereidingstijd beschikken de individuele piloten over 2 minuten en de pairs en teams over 3 minuten om de 4 tricks uit te voeren.

7-2 STRAFPUNTEN

 • Wanneer de deelnemer te laat is voor de briefing zal zijn eindscore met 5% verminderd worden. De aanwezigheid van één lid van een pair of team is voldoende.
 • Grond raken : 2 verplichte strafpunten
 • Incorrect einde : 3 verplichte strafpunten
 • Niet respecteren van de voorbereidingstijd : 1 verplicht strafpunt
 • De strafpunten worden afgetrokken van het technisch cijfer.
 • De individuele piloot of zijn vlieger mogen 1 maal de rode lijn overschrijden gedurende niet meer dan 20 seconden, bij alle daaropvolgende overtredingen wordt 1 strafpunt toegekend per 15 seconden dat de rode lijn overschreden wordt.
 • De pairs, teams, piloten of hun vliegers mogen 2 maal de rode lijn overschrijden gedurende niet meer dan 20 seconden, bij alle daaropvolgende overtredingen wordt 1 strafpunt toegekend per 15 seconden dat de rode lijn overschreden wordt.

7-3 DISKWALIFICATIE

 • Te laat op het wedstrijdterrein komen.
 • Het niet respecteren van de voorbereidingstijd voordat de routine wordt gestart (90 + 45 seconden).

7-4 BEZWAREN

 • De piloten, pairs of teams kunnen een schriftelijke of mondelinge klacht indienen bij de fielddirector onmiddellijk na het incident. Na overleg zal de beslissing meegedeeld worden aan de piloten voor het einde van de competitie.

8 EINDE VAN DE WEDSTRIJD

8-1 DEBRIEFING

 • Deze zal voor de prijsuitreiking plaatsvinden.
 • Het klassement zal meegedeeld worden, en de resultaten worden opgehangen.

8-2 PODIUM

 • De eerste drie worden verzocht op het podium plaats te nemen voorzien van hun materieel.
 • Het tijdstip van de prijsuitreiking wordt ter plekke bepaald door de organisatie.

9 RANKING

 • De ranking word berekend aan de hand van een 100% systeem
 • Over het gehele seizoen komt de laagste score te vervallen. LET OP: Omdat er tijdens seizoen 2014 maar 3 wedstrijden zijn zullen deze allen voor de ranking meetellen en zal er geen score vervallen.

Hits: 1095